Aktualności Akcji Katolickiej w naszej parafii

Pojęcie Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w znaczeniu najogólniejszym jest to działalność katolicka zgodna z zasadami wiary. Oznacza też organizację za pomocą której, ta działalność się rozwija. Jest to działalność zbiorowa zatwierdzona przez władzę duchowną. Ludzie świeccy w sposób zorganizowany wspomagają hierarchię Kościoła w pracy duszpasterskiej. W tym znaczeniu Akcja Katolicka jest urzędem ludzi świeckich w Kościele, którzy są ochrzczeni i pragną dobra Kościoła.


Historia Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka powstała w XX wieku dzięki staraniom papieża Piusa X. Jego następca Pius XI kontynuował to dzieło. Został nazwany „Papieżem Akcji Katolickiej”. Dla Ojca św. Piusa XI Akcja Katolicka była apostolstwem pomocniczym, wykonywanym zespołowo przez ludzi świeckich, w bezpośredniej jedności z hierarchią Kościoła, dążąc do zwycięstwa Królestwa Jezusowego w jednostce, rodzinie i społeczeństwie. Papież wyjaśniając tę definicję wskazał, że Akcja Katolicka jest APOSTOLSTWEM POMOCNICZYM i działa z posłannictwa i mandatu Kościoła. Akcja Katolicka ma apostołować razem z hierarchią dla szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz. Dokumenty Soboru Watykańskiego II jak i nauczanie papieży potwierdzają ważność i aktualność Akcji Katolickiej. W Adhortacji „Christifidelis laici” Jan Paweł II obecność Akcji Katolickiej wymienia z nazwy i napisał, że jest ona dla „ożywienia umiłowania modlitwy, życia liturgicznego i sakramentalnego”. Na pytanie czym jest Akcja katolicka odpowiedział: „Akcja Katolicka jest wyjątkowym powołaniem, szczególnym charyzmatem, specjalnym urzędem, w strukturze Kościoła zajmuje szczególne miejsce.

W Polsce Akcja Katolicka powstała w 1930 r. Kardynał August Hlond wyjaśnił w liście czego Kościół oczekuje od Akcji Katolickiej: „Organizacje katolickie wtedy są dodatnim przejawem życia parafialnego i jego poparciem, gdy w członkach pielęgnują życie nadprzyrodzone i kulturę katolicką, gdy wychowują do aktywności, gdy sposobią do solidarnego współdziałania z innymi organizacjami katolickimi w obrębie parafii i do uzgodnienia pracy z Jej hierarchicznym ośrodkiem”. W okresie międzywojennym Akcja Katolicka przyczyniła się do ożywienia ludzi świeckich. Niestety po wojnie dekretem władz komunistycznych z 1948 r. została rozwiązana. O Akcję Katolicką w Polsce upominał się papież Jan Paweł II w 1993 r. podczas wizyty biskupów polskich w Rzymie: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo ożyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Biskupi odpowiedzieli pozytywnie, natychmiast zaczęły się przygotowywania do stworzenia warunków w Polsce. Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana w 1995 r. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Siedzibą władz jest Warszawa.

 
Cel Akcji Katolickiej

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego,

- ukierunkowanie na zadania apostolskie,

- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

- reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

- kształtowanie działaczy katolickich.

3. Akcja Katolicka może prowadzić:

- działalność oświatową i wychowawczą,

- działalność kulturalną i informacyjno –wychowawczą,

- działalność dobroczynną

- działalność turystyczno-sportową,

- działalność gospodarczą.


Duchowość Akcji Katolickiej

Duchowość to praktyczny styl życia – postawa człowieka, przez którą rozumie się stanowisko, które człowiek zajmuje względem kogoś lub czegoś. Duchowość oznacza życie i postępowanie według Ducha.


Cechy członka Akcji Katolickiej

- być wierzącym z przekonania i żyć wiarą na co dzień w swoim otoczeniu,

- dawać świadectwo wiary i miłości,

- przystępować często do spowiedzi św. i Komunii św.,

- być solidnym w pracy,

- pracować nad sobą dążąc do świętości,

- być człowiekiem prawym,

- posiadać odwagę mówienia prawdy i bronienia zasad chrześcijańskich,

- mieć charakter społecznika,

- być inicjatywnym i bezinteresownym,

- nie być biernym chrześcijaninem.

 

Struktura Akcji Katolickiej

Strukturami Akcji Katolickiej są:

- Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

- Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

 

Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej i naszej Parafii

W Archidiecezji Przemyskiej Akcja Katolicka została reaktywowana dekretem ks. abpa Józefa Michalika w dniu 25.12.1995 r. Patronem Akcji Katolickiej w diecezji został św. Andrzej Bobola. Asystentem diecezjalnym jest ks. prałat Józef Niżnik. Dekretem ks. abpa Józefa Michalika w dniu 6.12.1997 r. został powołany Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii. Prezesem została mianowana p. Helena Dziubek, która pełniła funkcję do 2005 r. W dniu 10.03.1998 r. w Parafii Łańcut – Fara odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkom Akcji Katolickiej z obu łańcuckich dekanatów. POAK w Łańcucie – Podzwierzyńcu liczył 25 członków. Od 2005 r. prezesem jest p. Cecylia Kisiel. Spotkania POAK odbywają się co miesiąc w poniedziałek po pierwszym piątku miesiąca. Przed Mszą św. odmawiamy modlitwę brewiarzową i litanię do św. Andrzeja Boboli. Realizujemy plan pracy POAK zgodnie z opracowanym corocznym planem. Otrzymujemy „Zeszyty formacyjne”, w których są opracowane katechezy zgodne z hasłem Programu Duszpasterskiego w Kościele w Polsce.

Pogłębiamy naszą wiarę przez:

- uczestnictwo w Dniach Skupienia,

- pielgrzymki do Przemyśla, Strachociny i Częstochowy,

- przez indywidualną i wspólnotową modlitwę,

- osobiste czytanie Pisma św.,

- pełne uczestnictwo w codziennej Mszy św.

Włączamy się też w życie parafii:

- uczestniczymy w uroczystościach i nabożeństwach okresowych,

- przygotowujemy jeden z ołtarzy na Boże Ciało,

- wieniec na Uroczystość Wniebowzięcia NMP,

- dla pielgrzymów udających się do Częstochowy, którzy zatrzymują się w naszej parafii przygotowujemy poczęstunek,

- w ramach grupy charytatywnej działającej przy POAK przygotowujemy paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych i osób starszych i samotnych.