STATUT RADY PARAFIALNEJ   PARAFII  P.W.  ŚW. JÓZEFA W ŁAŃCUCIE

1. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

& 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium Apostolstwa Świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Przemyskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa w Łańcucie powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

& 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: Rada Parafialna przy kościele św. Józefa w Łańcucie.

& 3. Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem św. Józefa w Łańcucie i ma siedzibę przy proboszcza parafii.

& 4. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

& 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

 

2. Kompetencje

& 6. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

& 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej.

& 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.

& 9. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.

& 10. Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

& 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

& 12. Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

 

3. Skład i liczebność

& 13. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a) proboszcz i jego współpracownicy,

b) przedstawiciel katechetek świeckich,

c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,

d) przedstawiciele katolików świeckich

& 14. Członków Rady Parafialne powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.

& 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

& 16. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

& 17. Na posiedzeniu Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

 

4. Kadencja

& 18. Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Parafialnej uległa odnowieniu.

& 19. Osoba, która jest członkiem Rady Parafialne przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.

& 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

& 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

& 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

& 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie

Parafialnej.

& 24. Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

& 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej.

 

5. Posiedzenia

& 26. Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

& 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.

& 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

& 29. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „.

& 30. Członkowie Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

& 31. Każde posiedzenie Rady Parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

 

6. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej

& 32. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

& 33. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.

& 34. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.

& 35. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

 

7. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie

& 36. Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody proboszcza.

& 37. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.